Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady składania zamówień za pośrednictwem serwisu internetowego www.tucana.pl.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Serwis – serwis internetowy www.tucana.pl zawierający automat umożliwiający dokonywanie zakupów,

Klient -  osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu za pośrednictwem serwisu,

Tucana.pl - firmę

Tucana.pl spółka cywilna Maciej Oleksy, Jakub Stono

33-100 Tarnów,

ul. Braci Saków 1B

NIP PL 8733250872

Nr rachunku bankowego: 90 1140 2004 0000 3002 7550 0762

właściciela serwisu www.tucana.pl, za pośrednictwem którego realizowane są zamówienia,

- System teleinformatyczny – urządzenia informatyczne oraz oprogramowanie współpracujące ze sobą, zapewniające przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne,

- Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi, których realizacja następuje za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w tym przede wszystkim usługi znajdujące się w aktualnej ofercie Tucana.pl.

3. Klient dokonujący zakupu za pośrednictwem serwisu www.tucana.pl oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i przyjmuje do wiadomości jego postanowienia.

II. Polityka prywatności

1. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem serwisu.

2. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu
i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia.

3. Klient ma prawo w każdym czasie zażądać zmiany swoich danych osobowych podanych podczas składania zamówienia oraz ich usunięcia.

III. Realizacja zamówień, świadczenie usług drogą elektroniczną

1.Zamówienie za pomocą serwisu można złożyć z użyciem automatu dostępnego na stronie internetowej www.tucana.pl.

2.Minimalne wymagania konfiguracyjne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Tucana.pl są dla Klienta następujące:

- połączenie z siecią internet,

- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 5.5; Firefox 1.0; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x

3. Do rozpoczęcia korzystania z usług nie jest wymagana od Klienta uprzednia rejestracjaw systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Tucana.pl.

4. Tucana.pl realizuje wydruki zdjęć dostępnych w wyszukiwarce zamieszczonej w serwisie, bądź
z plików powierzonych przez Klientów.

5. Tucana.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia z powierzonego przez Klienta pliku, jeżeli jego zawartość łamie prawo, w szczególności:

5.1 zawiera treści obraźliwe lub szerzące nienawiść i dyskryminację,

5.2 zawiera treści pornograficzne z udziałem nieletnich.

6. W odniesieniu do plików przekazywanych przez Klientów, Tucana.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie dzieła bez stosownych uprawnień (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych -  Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

7. W przypadku złożenia zamówienia na wydruk ze zdjęcia powierzonego przez Klienta, dokonanie zakupu za pośrednictwem serwisu wymaga potwierdzenia możliwości realizacji wydruku przez Tucana.pl. Przekazane przez Klienta zdjęcie jest oceniane przez pracownika pod kątem jakości i możliwości uzyskania pełnowartościowego wydruku o wymiarach określonych przez Klienta. Następnie pracownik dokonuje wyboru ostatecznego kadru, po czym przekazuje propozycje kadru do akceptacji przez Klienta, na adres jego poczty elektronicznej. Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje na podstawie akceptacji kadru dokonanej przez Klienta, przekazanej na adres jakub@tucana.pl.

8. Tucana.pl dopuszcza realizację zamówień dla Klientów mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przy uwzględnieniu kosztów przesyłki określonych w Dziale VI niniejszego regulaminu.

9. Termin realizacji zamówienia dla wydruków fototapet oraz folii wynosi 5 dni roboczych,  licząc od dnia następnego po dniu uznania rachunku bankowego firmy Tucana.pl wskazanego w dziale I pkt 2 niniejszego regulaminu. W przypadku przesyłki za pobraniem, termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia.

10. Termin realizacji zamówienia dla wydruków w szkle bezpiecznym wynosi maksymalnie 21 dni roboczych,  licząc od dnia następnego po dniu uznania rachunku bankowego Tucana.pl wskazanego w dziale I pkt 2 niniejszego regulaminu.

IV. Ceny

1. Podane w serwisie ceny są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

2. Ceny towarów określone w serwisie nie zawierają kosztów dostawy.

V. Płatności

1. Tucana.pl akceptuje następujące formy płatności:

1.1 przedpłata dokonywana na rachunek bankowy określony w dziale I pkt 2 niniejszego regulaminu,

1.2 wpłata dokonana za pośrednictwem serwisu www.dotpay.com,

1.3 płatność przy odbiorze kurierowi gotówką,

1.4 gotówką, w siedzibie firmy – od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 17:00.

2. Dla wydruków w szkle bezpiecznym jedyną dopuszczalną formą płatności jest przedpłata.

VI. Dostawa

1. Dostawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

2. Dostawa na terenie państw nie wymienionych w pkt 1 następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

3. Koszty przesyłki pokrywa Klient.

4. Koszty przesyłki są kalkulowane w oparciu o obowiązujący cennik firmy świadczącej usługi doręczenia.

VII. Gwarancja i reklamacje

1. Produkty i wydruki wykonane przez firmę Tucana.pl objęte są 12 miesięczną gwarancją.

2. Podstawą wniesienia reklamacji jest dokument zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT.

3. Reklamowany towar należy przesłać na adres:

Tucana.pl
ul. Nowy Świat 78
33-100 Tarnów

na własny koszt, załączając do przesyłki dokument sprzedaży.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni licząc od dnia następnego po dniu otrzymania roszczenia wraz z reklamowanym towarem. Jeżeli, z przyczyn niezależnych od Tucana.pl, reklamacja nie będzie możliwa do rozpatrzenia w tym terminie, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany, ze wskazaniem terminu ostatecznego ustosunkowania się do Jego roszczeń.

5. W przypadku uznania roszczeń Klienta za zasadne, Tucana.pl dokonuje ponownego wydruku zamówionego towaru i przekazuje go Klientowi na własny koszt. Dodatkowo, Klient otrzymuje zwrot kosztów poniesionych przez Niego w związku z przesłaniem do Tucana.pl reklamowanego towaru – nie więcej niż 25 zł.

6. Jeżeli roszczenie Klienta nie zostanie uznane za zasadne, reklamowany towar zostanie odesłany do Klienta na Jego koszt (pobranie w wysokości kosztów przesyłki).

7. Tucana.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w trakcie transportu realizowanego przez firmy doręczające. W celu wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym do firmy transportowej, należy postępować zgodnie z regulaminem świadczenia usług obowiązującym w tych firmach.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Tucana.pl wystawia fakturę VAT na wyraźne życzenie Klienta, przekazane wraz z danymi koniecznymi do wystawienia faktury najpóźniej w dniu następnym po dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku stosownej informacji, do towaru zostanie dołączony paragon fiskalny.

2. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.